Dialogen med jeres kunder er det vigtigste I har
- hvornår har du sidst givet den et servicetjek?
Få mere ud af jeres kundedialog

I mødes, taler i telefon og udveksler e-mails med jeres kunder i tusindvis af timer hvert år. I mange virksomheder er det op til den enkelte medarbejder at sikre, at indholdet og formen er den rigtige. Vores erfaring er, at der ofte er et stort uudnyttet kommercielt potentiale. Vi er eksperter i, at sikre et brandstyrkende og struktureret fokus på indholdet og kvaliteten af kundedialogen. 

Design af dialog

Den dialog, I har med jeres kunder, er afgørende for om jeres strategi får effekt. Design af kundedialog er et stærkt redskab til at sikre, at medarbejderne taler med jeres kunder om de rigtige ting og på en måde, der styrker jeres brand. Sammen omsætter vi jeres vision for den gode rådgivning, den gode salgssamtale eller den gode servicedialog til en operationel guide, der kan anvendes i det daglige arbejde.

Adfærdsindsigt

En mønstersanalyse giver dyb indsigt i virksomhedens eksisterende kundeadfærd og dialog og er for de fleste en stor øjenåbner. Med mønsteranalysen får I et solidt overblik over styrker og svagheder i dialogen baseret på en kvantitativ og kvalitativ måling af medarbejdernes reelle kundedialog. Sammen omdanner vi analysen til konkrete handlingsplaner og sikrer den mest værdifulde prioritering af udviklings-, uddannelses- og træningstiltag. 

Kompetenceløft

Læring er mest effektfuld, når den er relevant, praktisk og foregår i virkelighedstro omgivelser. Det bedste afsæt for forandringer skabes når medarbejderne opnår viden om, hvorledes de faktisk agerer i dialogen med kunderne. Med positiv realtræning kombineres gennemgang af virkelige eksempler fra kollegaer, ledelsens oplæg om forretningen med træning i nye måder at fortælle kunden et budskab.

                                                            Insights